تبلیغات یک فرآیند ارتباطی یک طرفه و غیرشخصی است که توسط بازاریابان پرداخت می شود، در حالی که روابط عمومی (PR) بیشتر بر بازخورد و پاسخ عمومی متمرکز است. شباهت عمده بین مفاهیم این است که هر دو تکنیک های ارتباط استراتژیک برای درگیر کردن مخاطب هدف هستند.

تبلیغات و روابط عمومی | تفاوت ها و اهداف
سوالات متداول
سه تفاوت کلیدی بین تبلیغات و روابط عمومی چیست؟
تفاوت های اصلی تبلیغات و روابط عمومی (PR) عبارتند از:

1. تبلیغات مشتریان بالقوه را هدف قرار می دهد در حالی که روابط عمومی مخاطبان گسترده تری از جمله سهامداران، رسانه ها، قانونگذاران و عموم مردم را هدف قرار می دهد.

2. تبلیغات بر اهداف کوتاه مدت مانند ارتقای فروش تمرکز دارد، در حالی که روابط عمومی اهداف بلندمدتی مانند تصویر مثبت برند را دنبال می کند.

3. تبلیغات به شرکت ها کنترل بیشتری نسبت به روابط عمومی می دهد.

چرا تبلیغات و روابط عمومی مهم است؟
تبلیغات و روابط عمومی به دلیل افزایش اعتبار برند و آگاهی از محصول مهم هستند. آنها همچنین باعث فروش می شوند و مزیت رقابتی شرکت را تقویت می کنند.

تبلیغات و روابط عمومی چگونه می توانند با هم کار کنند؟
تبلیغات و روابط عمومی فرآیندهای ارتباطی استراتژیک برای تعامل با مخاطبان هدف هستند. آنها می توانند برای ایجاد یک پیام ثابت و افزایش اثر هم افزایی با یکدیگر همکاری کنند.